Contact Information

SIGMA CNC Technology Machinery Co., Ltd.

Taichung Factory 429 No. 53, Dazun Rd., Shengang Dist., Taichung, Taiwan
Chiayi Factory 622 No. 2, Dapumeiyuanqu Rd., Dalin Township, Chiayi County, Taiwan
Tel +886 4 2562 8000
Fax +886 4 2562 1493
+886 4 2563 3657
Email info@sigmacnc.com.tw
sigma.cnc@msa.hinet.net